Tất cả dịch vụ

CÁC U BIỂU MÔ

CÁC U BIỂU MÔ
 Biểu mô có nguồn gốc ngoại bì như da , niêm mạc xoang miệng , mũi , hậu môn , ...hay nguồn gốc nội bì...