Miễn Dịch

XÉT NGHIỆM BỔ THỂ C3 VÀ C4

XÉT NGHIỆM BỔ THỂ C3 VÀ C4
Xét nghiệm bổ thể để làm rõ đặc điểm của tình trạng thiếu hụt bẩm sinh hay để đánh giá chính xác một quá tr...