Tất cả dịch vụ

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
Có nhiều xét nghiệm sinh hóa được dùng để đánh giá chức năng gan nhưng tùy theo từng bệnh cảnh lâm sàng mà...