Tất cả dịch vụ

XÉT NGHIỆM CẦM MÁU

XÉT NGHIỆM CẦM MÁU
XN co cục máu – kỹ thuật của Budtz- Olzen: Xác định định tính hay định lượng mức độ co của cục đông fibrin ...