Tất cả dịch vụ

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN
Tình trạng thận chỉ có thể đánh giá chính xác bằng cách sinh thiết thận, đọc các cấu trúc của các đơn vị th...